Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Deklaracja dostępności strony internetowej Fundacji "Promyk Słońca"

Fundacja "Promyk Słońca" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Fundacji "Promyk Słońca".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik;
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne i arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Tabisz.
 • E-mail: sekretariat@promykslonca.pl
 • Telefon: 71 782 77 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Generalny Fundacji „Promyk Słońca”
 • Adres: ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@promykslonca.pl
 • Telefon: 71 782 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd komunikacją miejską do przystanku Dworzec Autobusowy: tramwaje linii 8, 9, 15, 31, 32, autobusy dzienne linii K, N, 112, 113, 145, 146, 612.
Przystanek Dworzec Autobusowy znajduje się około 120 m od budynku Fundacji.
Na miejscu, po lewej stronie od wjazdu na teren Fundacji, znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu są dostępne także cztery duże parkingi przy galeriach handlowych (Wroclavia, Arkady Wrocławskie, Arena, Skytower). 

Okoliczne sygnalizacje świetlne są wyposażone w system dźwiękowy, a drogi dojścia są dobrze oświetlone. 

Wejście na teren Fundacji znajduje się od strony ulicy Ślężnej. Jest oznaczone dużym pylonem z logotypem i nazwą Fundacji.
Oba wejścia do budynku (A i B) są pozbawione barier architektonicznych. 
Rozwiązania architektoniczne zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych); można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rejestracja/informacja zlokalizowana jest tuż przy głównych drzwiach wejściowych do budynku – osoby pracujące tam zapewniają dostęp do informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku i sposobie dotarcia w żądane miejsce. 
W budynku są dwie normatywne windy dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 
Na każdym piętrze są toalety dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, do dyspozycji są także miejsca wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu. 
Plan ewakuacji przewiduje sposoby uratowania osób z niepełnosprawnościami; w budynku dostępne są krzesła ewakuacyjne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
W budynku brak systemów wspomagających słyszenie, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej Fundacji działają standardowe skróty klawiaturowe. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki oraz przełączenie kontrastu na tryb ciemny.

Inne informacje i oświadczenia

Niniejsza deklaracja dotyczy strony głównej Fundacji „Promyk Słońca”.