Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Zapytanie o cenę:
Sporządzenie opinii psychologicznej

w ramach projektu SAMO-Dzielni edycja 2

Projekt realizowany w latach 2020 - 2023

Wrocław, 10 września 2020 r.

Szanowni Państwo, 

W  celu rozeznania cen rynkowych i prawidłowego oszacowania kosztów, zwracamy się prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej  przedmiotu zamówienia, którym jest  świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu opinii psychologicznej dla kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

 • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
 • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

Opinia winna być sporządzona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Szacuje się sporządzenie do 35 opinii.

Szacowany termin realizacji zamówienia: od 28 września do 11 października 2020 r.

Kalkulację cenową prosimy przesyłać na adres mailowy: samodzielni@promykslonca.pl  do dnia 20 września 2020 r. podając całkowitą cenę brutto za sporządzenie jednej opinii. W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Na odpowiedzi czekamy do 20 września 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: samodzielni@promykslonca.pl lub telefoniczny: 603 503 396.

Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:

 • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 
 • zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu. 

W tym celu w treści maila oprócz informacji o proponowanej całkowitej cenie brutto za sporządzenie jednej opinii prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • numeru telefonu
 • oświadczenia: „Oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu przez Zamawiającego.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 3. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty
 4. 6 ust. 1 lit b RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy;
 5. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie danych osobowych podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
 6. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 7. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia, następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki, dotyczące zakończonego projektu pn. „SAMO-Dzielni edycja 2”.
 9. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, z zastrzeżeniem p. 5. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na dres: daneosobowe@promykslonca.pl
 10. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu.

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 603 503 396
e-mail: samodzielni@promykslonca.pl

cztery loga, logo Fundacji Promyk Słońca, logo Samo-dzielni, herb Wrocławia, logo MOPS