Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Usługi asystenckie na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
z obszaru Dolnego Śląska

Projekt zakończony w 2019 r.
asyetntka z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu

styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu

zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich.

Planowane efekty

  • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
  • ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
  • polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
  • wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu

  • przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
  • zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 50 osobom z niepełnosprawnością,
  • zrealizujemy ponad 37500 godzin usług i 4050 godzin usług wolontariackich.

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

pełen opis pod grafiką
trzy loga, logo Fundusze Europejskie - program regionalny, logo DOLNY ŚLĄSK, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny